სამეთვალყურეო საბჭო

სსიპ კოლეჯი „ახალი ტალღა“-ს უმაღლესი მართვის ორგანოა სამეთვალყურეო საბჭო. ის შედგება 5 წევრისგან: სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე და 4 წევრი.

Teachers
ნანი რომანაძე
თავმჯდომარე
Teachers
ირაკლი წულუკიძე
წევრი
Teachers
მზია მეგრელიძე
წევრი
Teachers
დავით ვერულიძე
წევრი
Teachers
ნინო
ჩანტლაძე
წევრი