ადმინისტრაცია

Teachers
ირმა მეგრელიძე
დირექტორი
Teachers
კახა ბოლქვაძე
დირექტორის მოადგილე
Teachers
ნატო რომანაძე
სასწავლო პროცესის მენეჯერი
Teachers
ჭაბუკი ვერულიძე
საფინანსო და სამეურნეო საქმიანობის მენეჯერი
Teachers
ნათია ევგენიძე
ხარისსხის მართვის მენეჯერი
Teachers
თეონა მენაფირე
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
Teachers
მედეა მჭედლიშვილი
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების მენეჯერი
Teachers
ლიუზა რომანაძე
სტუდენტური სერვისებისა და კარიერის მართვის მენეჯერი
Teachers
თამუნა თედორაძე
საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისა და მართვის მენეჯერი
Teachers
ნინო მჟავანაძე
საზოგადოებრივი ურთიერთობების მართვის მენეჯერი
Teachers
ლეილა ჩანტლაძე
საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების მენეჯერი
Teachers
ნინო ჩანტლაძე
ექსტრაკურიკულური აქტივობების კოორდინატორი
Teachers
მანონი შავიშვილი
იურისტი
Teachers
ეთერ ბალაძე
მთავარი ბუღალტერი
Teachers
მარიამ მინაშვილი
ბუღალტერი
Teachers
ნათია ქობულაძე
ბუღალტერი
Teachers
შორენა ჯაფარიძე
ბუღალტერი
Teachers
მარინე ცეცხლაძე
შესყიდვების კოორდინატორი
Teachers
ანა ვერულიძე
შესყიდვების სპეციალისტი
Teachers
ლუიზა ბეშკენაძე
შესყიდვების სპეციალისტი
Teachers
რუსუდან გუგეშაშვილი
ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი
Teachers
მეგი მჟავანაძე
დუალური პროგრამების კოორდინატორი
Teachers
ნელი ღუდუშაური
ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების მართვის კოორდინატორი
Teachers
ირმა ვერულიძე
ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების მართვის სპეციალისტი
Teachers
ნატო შაქარიშვილი
სტუდენტების / მსმენელების საქმისწარმოების სპეციალისტი
Teachers
სოფო მოწყობილი
საქმისმწარმოებელი
Teachers
ნათია კახიძე
ხარისხის მართვის სპეციალისტი
Teachers
სოფიკო შამილაძე
ხარისხის მართვის სპეციალისტი
Teachers
ნანი რომანაძე
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
Teachers
თენგიზ ბაჯელიძე
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
Teachers
ნელი გუგუნავა
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
Teachers
ეთერ ანანიძე
სასწავლო პროცესის სპეციალისტი
Teachers
სოფიო გოგმაჩაძე
სასწავლო პროცესის სპეციალისტი
Teachers
ირინა ჯინჭარაძე
პროცესის სპეციალისტი
Teachers
მადონა ხაჯიშვილი
პროგრამების კოორდინატორი
Teachers
ლია დოლიძე
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
Teachers
ეთერ ვერულიძე
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი
Teachers
ირმა გოგიტიძე
მედდა
Teachers
თალიკო რევაზიშვილი
ბიბლიოთეკარი
Teachers
მერი მესხიძე
რეცეფციონისტი
Teachers
დენის ლადიგინი
IT ქსელის ადმინისტრატორი
Teachers
ასლან სტამბოლიშვილი
IT სპეციალისტი
Teachers
ბადრი კუჭუხიძე
ინოვაციების ლაბორატორიის სპეციალისტი
Teachers
ლამარა ჯინჭარაძე
მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი
Teachers
ნუგზარ ბედინაძე
მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სპეციალისტი
Teachers
რესან ბეჟანიძე
ლოგისტიკი
Teachers
მერაბ ჯინჭარაძე
საწყობის ხელმძღვანელი
Teachers
ზაზა მეგრელიძე
სასტუმროს ადმინისტრატორი
Teachers
ამირან ათაბაძე
საერთო საცხოვრებელის ადმინისტრატორი
Teachers
მურთაზ ცეცხლაძე
დამხმარე მომსახურების კოორდინატორი
Teachers
ნინა ბეჭვაია
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის სპეციალისტი
Teachers
ნინო გრძელიძე
სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი (ხულო)
Teachers
გულნარა ლაბაძე
სასწავლო პროცესისა და სტუდენტური სერვისების სპეციალისტი (ხულო)
Teachers
მერაბ აბულაძე
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტები (ხულო)
Teachers
ლერი ბოლქვაძე
მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სპეციალისტი (ხულო)