ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
21 თანდაყოლილი მანკები ანუ საოცრებანი

ჩამოტვირთვა

22 ალექსანდრე ნანუიაშვილი. ბაქტერიული ინფექციები

ჩამოტვირთვა

23 ელიზა მარქარაშვილი. ქიმია და მედიცინა

ჩამოტვირთვა

24 ბიოლოგიური მედიცინა

ჩამოტვირთვა

25 ელიზა მარქარაშვილი. ქიმია და კოსმეტიკა

ჩამოტვირთვა

26 სამკურნალო მცენარეთა ლექსიკონი

ჩამოტვირთვა

27 ადამიანის უფლებები ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

ჩამოტვირთვა

28 ცინცაძე თ. ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია

ჩამოტვირთვა

29 ჩეკმანი ი. ფარმაკოლოგია

ჩამოტვირთვა

30 კარაბადინი

ჩამოტვირთვა

31 ეკა ზამბახიძე. გრამატიკული ტესტები ინგლისურ ენაში

ჩამოტვირთვა

32 ეკა ზამბახიძე. ინგლისური ენის გრამატიკა

ჩამოტვირთვა

33 გვარჯალაძე თ. ინგლისურ ქართული. ქართულ ინგლისური ლექსიკონი

ჩამოტვირთვა

34 კლდიაშვილი ნინო. საერთაშორისო სიტყვათა განმარტებითი ლექსიკონი

ჩამოტვირთვა

35 მიხეილ კანკავა. რუსულ-ქართული ლექსიკონი

ჩამოტვირთვა

36 ავტომობილის რემონტის საფუძვლები- ვ. ჯაჯანიძე-2009 წ.

ჩამოტვირთვა

37 ავტომობილების სერვისის ოპერაციული სისტემების სრულყოფა - 2013 წ. მ. ზურიკაშვილი

ჩამოტვირთვა

38 ავტომობილებში ელექტრომაგნიტური თავსებადობის დიაგნოსტიკისა და ანალიზის ექსპერტული სისტემა

ჩამოტვირთვა

39 ტეტელოშვილი თ.- აღმართი A1-A2 დონე სახელმძღვანელო

ჩამოტვირთვა

40 შავთვალაძე ნ. შარაშენიძე ნ. - აღმართი A1-A2 დონე სამუშაო რვეული

ჩამოტვირთვა