ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
181 ადრეული ბავშვობის კურიკულუმი.

ჩამოტვირთვა

182 საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო

ჩამოტვირთვა

183 ადრეულ ასაკში ბავშვის სწავლისა და განვითარების სტანდარტი,2010

ჩამოტვირთვა

184 სასკოლო მზაობის პროგრამა.

ჩამოტვირთვა

185 ადრეული განათლების კურიკულუმი.

ჩამოტვირთვა

186 თამაშები და აქტივობები

ჩამოტვირთვა

187 საბავშვო ბაღის შენაგანაწესი და წესდება

ჩამოტვირთვა

188 ბავშვთა უფლბების კონვენცია, გაროს ბავშვთა ფონდი

ჩამოტვირთვა

189 ბავშვთა უფლბების კონვენცია

ჩამოტვირთვა

190 ბაგა-ბაღის მართვის სტრტეგია

ჩამოტვირთვა

191 სოციალური და ემოციური განვითარება ბავშვობაში

ჩამოტვირთვა

192 − ინკლუზიური განათლება

ჩამოტვირთვა

193 „ინკლუზიური განათლების პრინციპები“

ჩამოტვირთვა

194 ადრეული და ინკლუზიური განათლება

ჩამოტვირთვა

195 ციფრული ტექნოლოგიები ადრეულ განათლებაში

ჩამოტვირთვა

196 თანამედროვე ტექნოლოგიები და ბავშვები

ჩამოტვირთვა

197 სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამა ბაგა-ბაღებისთვის:

ჩამოტვირთვა

198 საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო

ჩამოტვირთვა

199 მეთოდური სახელმძღვანელო 2 დან 5 წლამდე და შერეული ასაკის ბავშვებისათვის

ჩამოტვირთვა

200 თამაში და აქტივობები სკოლამდელი ბავშვებისათვის

ჩამოტვირთვა