ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
1 როსტომ ბერიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

ჩამოტვირთვა

2 ბოჭორიშვილი ლ. ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

3 შელია მ. მომსახურების ხელოვნება

ჩამოტვირთვა

4 შუდრა ო. ოფის მენეჯმენტი

ჩამოტვირთვა

5 საქმიანი ურთიერთობების კულტურა

ჩამოტვირთვა

6 კომპიუტერული ქსელები. კომპიუტერული უსაფრთხოება

ჩამოტვირთვა

7 ციური ნოზაძე. კომპიუტერული საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

8 მოსიაშვილი ვ. საბანკო საქმე

ჩამოტვირთვა

9 შუბლაძე გ. მენეჯმენტიე საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

10 ნანობაშვილი ქ. საბუღალტრო აღრიცხვის ფინანსური ანალიზის საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

11 შუბლაძე გ. მარკეტინგის საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

12 მაკაროვი შ. მცირე ბიზნესის მართვა

ჩამოტვირთვა

13 პალიატური მზრუნველობა

ჩამოტვირთვა

14 ჩაჩანიძე გ. ბიზნეს კომუნიკაცია

ჩამოტვირთვა

15 მ. შელია, მ. ვასაძე, კ. არაბული, მ. კობიაშვილი, „ღონისძიებების ადმინისტრირება

ჩამოტვირთვა

16 იზოლდა ჭილაძე. ფინანსური ანალიზი.თბ.2011.

ჩამოტვირთვა

17 ავთანდილ არაბული. ქართული მეტყველების კულტურა

ჩამოტვირთვა

18 რატიანი გ. ჰაერის კონდიცირება და სიცივით მომარაგება.

ჩამოტვირთვა

19 დიმიტრი უზნაძე. ზოგადი ფსიქოლოგია

ჩამოტვირთვა

20 დიმიტრი უზნაძე. განწყობის ფსიქოლოგია

ჩამოტვირთვა