სწავლა

სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა" ავტორიზირებულია და მოპოვებული აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. სწავლება ხორციელდება როგორც კოლეჯის ბაზაზე, ასევე სასწავლო საწარმოებში. საგანმანათლებლო პროგრამები ხორცილედება შემდეგი მიმართულებებით: აგრარული მეცნიერებანი, ბიზნესის ადმინისტრირება, განათლება, ინჟინერია, ხელოვნება, ჯანდაცვა, მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები