კოლეჯის ადმინისტრაცია

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ამირან გოგიტიძე

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენელი

ამირან გოგიტიძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

ხათუნა გრძელიძე

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი

შოთა ლამპარაძე

საზოგადოების წარმომადგენელი (ასოცირებული პროფესორი)

ირაკლი წულუკიძე

დამსაქმებლის შპს "ჭყონია და კომპანია"

ეთერ ქათამაძე

პროფესიული სტუდენტების მშობელთა წარმომადგენელი