პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები

სსიპ კოლეჯი „ახალი ტალღის“ ავტორიზაციის შესახებ 

სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2022 წლის 19 აგვისტოს N923923 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ 

სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 სექტემბრის No144 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 29.07.20

სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღის“ ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 სექტემბრის No144 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 29.07.20

სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ „სასტუმროს მომსახურების“ საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 29.07.20

სსსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღისთვის“ „სარესტორნო მომსახურების“ საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 29.07.20

სსიპ კოლეჯი " ახალი ტალღისთვის " ,,კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების " საშუალო პროფ.საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ.07.05.2020

სსიპ კოლეჯი " ახალი ტალღა " პროფესიული მომზადების პროგრამის " სასტუმროს მიღება განთავსების პროცედურები" დამატების შესახებ 16.04.2020

სსიპ კოლეჯი " ახალი ტალღა " პროფესიული საგაანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება.N23 27.02.2020

სსიპ კოლეჯი " ახალი ტალღა " პროფესიული საგაანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება.N24 27.02.2020

სსიპ კოლეჯი " ახალი ტალღა " პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ. N208 28.10.2019

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება. N208 28.10 .2019

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N209 28.10 .2019

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N210 28.10 .2019

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N211 28.10 .2019